Vårt kvalitetsarbete

Genom vårt fortlöpande kvalitetsarbete säkerställer vi att vi ger alla barn den undervisning som läroplanen och skollagen avser. Det tar vi på största allvar och vi är väldigt stolta över det arbete som utförs. 

Nationell lag, läroplan och kommunala riktlinjer

Vårt kvalitetsledningssystem TQM säkerställer att vi ständigt utvecklas och blir bättre samt att vårt arbete grundas i nationella styrdokument och lagar. Vi följer kommunens riktlinjer och inspireras av den lokala kulturen.

Norlandias styrdokument

Förutom de nationella styrdokumenten har vi även våra egna styrdokument: Pedagogiskt koncept, Kunskap & Innovation samt vår Reflektionsmodell som anger riktlinjer för den kvalitet som ska finnas i vår verksamhet. Det pedagogiska arbetet dokumenteras kontinuerligt. Uppföljning, utvärdering och analys av resultat sätter grunden för det fortsatta arbetet och leder till fortsatt kvalitetsutveckling. 

Enkäter för att mäta barns, vårdnadshavares och medarbetares nöjdhet

En viktig del i vårt förbättringsarbete är att ta reda på hur våra barn, vårdnadshavare och medarbetare upplever vår förskola. Exempelvis intervjuar pedagogerna årligen alla sina 5-åringar för att få veta vad barnen tycker om sin förskola. Resultaten från undersökningarna analyseras och ligger till grund för kommande förbättringsåtgärder.

Skollagen

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (kap. 1 §5)
Verksamheten ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (kap. 4 §3 och 4)
Barn och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet (kap. 4 §9 och 12)

Läroplan för förskolan Lpfö 18

Förskolan ska vila på demokratisk grund.
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Visselblåsarsystem 

En ny visselblåsarlag började gälla den 17 december 2021. Enligt lagen ska man kunna larma om missförhållanden både på en arbetsplats och till en myndighet.

Länk till Norlandia Förskolors rapporteringskanal - klicka här!